Rechnerbetriebsgruppe der Technischen Fakultät · Universität Bielefeld
Dr. Carsten Gnörlich
Inhalt

Aktuelle Lehre
Zurückliegende Lehrveranstaltungen
Adresse

Dr. Carsten Gnörlich

Address Rechnerbetriebsgruppe Technische Fakultät
Universität Bielefeld
Universitätsstr. 25
D-33615 Bielefeld, Germany
Phone +49 (0) 521 106 2902
Fax +49 (0) 521 106 6411
Room M3-110
email email address
GnuPG key key.asc (A92974DF), erneuert am 02.03.2010!
fingerprint 092E E1E0 2F0E 01EF 25A1 5CA3 E5E7 36D5 A929 74DF